Η Eurosuccess Consulting αποτελεί ένα Συμβουλευτικό & Εκπαιδευτικό οργανισμό, ενεργό στον τομέα διαχείρισης έργων, καθώς και συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Μέσα από μια δυναμική ομάδα περίπου 10 νέων επιστημόνων, ως προσωπικό ή σε εθελοντική βάση, ο οργανισμός προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες διαφόρων ομάδων στόχων και οργανισμών, σχετικά με τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Σήμερα, η Eurosuccess Consulting συμμετέχει σε περισσότερα από σαράντα πέντε (45) προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (Lifelong Learning), ERASMUS+ και JUSTICE – όπου ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή σε τρία από αυτά- καθώς αποτελεί και έναν από τους αξιολογητές για την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου και τα Νορβηγικά Ταμεία, με στόχο τις ΜΚΟ.

Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι μέλος στους ακόλουθους Συνδέσμους & Οργανισμούς: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ).

Website & Contact

www.eurosc.eu

Facebook: https://www.facebook.com/eurosuccessconsulting/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/2792023?trk=tyah

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCkHeSRsAVBjWv9Q97_hTQfQ

Photo Gallery