Η Power Net Consulting SRL (PNC) είναι μια συμβουλευτική εταιρεία και παροχέας εκπαίδευσης που δραστηριοποιείται στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών (ως ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές πληροφοριών, τεχνολογίας και επικοινωνιών στη Ρουμανία), αλλά και στον τομέα της διαχείρισης και υλοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων.

Η PNC, επικεντρωμένη στην αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων, δημιούργησε ένα πλούσιο πορτφόλιο έργων που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των 17 χρόνων δραστηριότητας της, και έχει προσφέρει ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιμέρους έργου: εκπαίδευση, υλοποίηση και διαχείριση έργων, ολοκληρωμένες λύσεις πληροφόρησης, ιστοσελίδες, πύλες, βάσεις δεδομένων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναζήτηση επαρκών πόρων σε σχέση με τις ιδέες του εκάστοτε έργου.

Από τον Ιούλιο του 2015, η Power Net Consulting έχει υποστηρίξει δραστηριότητες για την αύξηση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην εκπαίδευση των μαθητών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εστιάζοντας σε δράσεις δεύτερης ευκαιρίας και στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (μέσω της υλοποίησης δράσεων βιωσιμότητας για 2 έργα μετά την ολοκλήρωση τους: “Validation of key competencies of county llfov pupils by participating in the contest ECO ALERT!” και “Key skills for civic engagement in support of sustainable development – Energy”).

Web & Social

www.power.ro

Facebook: https://www.facebook.com/PowerNetConsulting/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/power-net-consulting

Photo Gallery